13 de juliol del 2009

Consells Escolars i les AMPA

Article de Enric Llurba Guillemat

Els drets dels Consells Escolars i les AMPA a conèixer els resultats de la prova de 6è de Primària

La prova
El dia 6 de maig han realitzat la prova de competències 66.308 alumnes de 2.083 centres educatius de Catalunya.

Aquesta prova elaborada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu és un fet molt positiu i important perquè ens donarà molta informació sobre el grau d’assoliment de les competències bàsiques dels alumnes de 6è de Primària de Catalunya.

Un dels motius de fer aquesta prova d’avaluació a 6è de Primària, és que alguns dels problemes de fracàs escolar que apareixen a Secundaria venen motivats per la manca d’integració dels projectes educatius d’aquests dos nivells d’ensenyament. També perquè la taxa de repetició de curs a primària és molt baixa i això comporta, a vegades, exportar el problema de manca d’assoliment de competències a la secundària.

Objectius de la prova
Des del punt de vista intern dels centres educatius, els objectius de la prova són:
- Una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador.
- Mesurar el grau d'assoliment de competències bàsiques en acabar l'educació primària.
- Facilitar informació al centre dels punts forts i febles en l'adquisició de les competències bàsiques de l'alumnat.
- Constituir un instrument per a la millora dels resultats de l'alumnat.

Des del punt de vista extern:
- Afavorir la transició de l'educació primària a l'educació secundària obligatòria.
- Permetre la disposició d'informació sobre el sistema educatiu català.

Està previst que una vegada s’obtinguin els resultats, aquests es lliuraran als centres i a les famílies, com evidentment no podria ser d’un altre manera.

Els resultats de la prova
Quan els centres educatius disposin del resultat de les proves, el Consell Escolar del Centre
-on l’AMPA tenen un representant directe- tenen dret a conèixer els resultats de les proves del seu centre i les estadístiques comparatives que elaborarà el Consell Superior d'Avaluació. És a dir els resultats de les proves del centre, no s’han de guardar tancats al calaix sota pany forrellat, no poden ser secrets en relació als membres del Consell Escolar del Centre, sinó que s’han de lliurar fotocòpies dels mateixos als diferents sectors del Consell perquè tots els membres puguin analitzar aquestes dades. Hem de recordar que aquesta prova ens facilitarà informació dels punts forts i febles del nostre centre i això comportarà per part de tots, la tasca d’analitzar i fer les propostes que es considerin adients perquè el Consell Escolar aprovi un PLA DE MILLORA per aconseguir superar els nostres punt febles.


Dret a conèixer els resultats. Estem legitimats legalment per a fer-ho.
Les famílies i les AMPA no ens podem quedar com espectadors en el Consell Escolar davant dels resultats obtinguts. Hem de realitzar la tasca d’analitzar els resultats i les dades estadístiques de comparació. No és veritat que aquest terreny ens estigui vetat o que nosaltres no hi entenguem d’aquest tema perquè no som professionals de l’educació. Hem de reivindicar el nostre dret i el nostre espai, i farem servir el sentit comú per analitzar la informació.

El marc legal que ens habilita a participar en aquesta tasca és el següent:

Article 27.7 Constitució Espanyola
“Els professors, els pares i, en el seu cas, els alumnes intervindran en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics, en la forma que la llei estableixi.

Article 127 LOE (2/2006 de 3 maig) Competències del Consell Escolar
j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

Més clar impossible. La prova de 6è és un prova d’avaluació externa del nostre centre.


El Pla d’Avaluació Interna
Una altre tasca és com fem lligar els resultats obtinguts a la prova, amb el PLA D’AVALUACIÓ INTERNA que hem de disposar en el nostre centre, d’acord amb l’Ordre 20 d’octubre 1997 (DOGC 2511).

Article 2. Avaluació interna dels centres docents
2.3. Correspon a l'equip directiu impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació. En cada centre docent el Consell escolar aprovarà el pla d'avaluació interna i les valoracions i propostes que s'obtinguin com a resultat de les actuacions d'avaluació que es realitzin.

2.4. L'avaluació interna dels centres haurà de comptar tant amb les aportacions del professorat -equips de cicle, comissions, òrgans de coordinació- com de la resta dels sectors de la comunitat escolar”


La nostra participació és molt important en el Consell Escolar i no podem renunciar a exercir els nostres drets. Som ciutadans, i som pares i mares coresponsables de l’educació dels nostres fills.


Enric Llurba Guillemat (IES Dr. Puigvert)
Representant mares/pares de centres públics
en el Consell Escolar del Districte i en la subcomissió de Matriculació