23 de juny del 2009

Opinions AMPA - FAPAC

Recull d'aportacions dels tallers de la XXXI Assemblea General

Grup 1: Serveis que donen les AMPA


Actuació de les AMPA

Quin ha de ser el marc d'actuació de les AMPA? Les AMPA donen molts serveis en substitució de l'administració, però la seva funció fonamental és la col·laboració amb els centres educatius per a l'educació de l'alumnat.

El fet de donar aquests serveis semipúblics fa que tant el professorat, com fins i tot les famílies, vegin l'AMPA com una empresa de serveis.

Aportació de diners

Amb el pressupost de l'AMPA es paga el manteniment dels centres educatius, en comptes d'invertir-lo en projectes educatius per al centre. Es necessita suport per determinar en què s'ha de gastar el pressupost de les AMPA.

Hi ha el perill que amb la Llei d'Educació de Catalunya pugui anar a més l'aportació monetària de les AMPA a les escoles, si s'interpreta malament l'autonomia dels centres. S'haurà de vigilar aquest aspecte.

Ara que hi ha una situació econòmica pitjor, hi ha molts impagats.

Presentació de sol·licituds d'ajuts i altres tràmits

Les convocatòries d'ajut han sortit totes alhora i amb poc marge de temps per entregar-les. Es necessitaria ampliar el període i simplificar els tràmits.

La tramitació i justificació dels ajuts és complicada. Es veu com un problema que es demani a les AMPA la documentació com si fos una empresa, per exemple, sent molt estrictes amb la presentació de factures originals.

Per les escoles de nova creació es necessita molt de suport per poder començar a fer activitats extraescolars i fins i tot per legalitzar l'AMPA.

En general tots els tràmits han de ser més àgils i cal simplificar-los al màxim.

Gestió de menjadors

Fins a on arriba la competència de les AMPA en quant als temes de comportament de l'alumnat al servei de menjador?

Es necessita suport per saber quines competències tenen les AMPA sobre el funcionament del servei de menjador.

Suport per a nens i nenes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE)


Es necessita suport i servei per a infants amb NEE. Es necessita un compromís seriós sobre aquest tema. Per a nens diabètics cal més informació.

També és important lluitar per l'estabilitat del professorat, perquè té massa mobilitat.

Reutilització de llibres de text

Els llibres de text han de formar part de la gratuïtat de l'educació. S'hauria de demanar a l'administració que assumís un compromís molt més gran en els projectes de reutilització de llibres de text. Es necessita suport per saber què fer amb els impagats del projecte de reutilització.

Es necessita suport de la FaPaC perquè molts professors no volen assumir la seva corresponsabilitat en els projectes de reutilització de llibres de text.

Formació

A l'inici de curs es necessita fer formació de tot tipus des de la FaPaC, per poder preparar a les juntes sense experiència. Els temes podrien ser la tramitació i justificació de les subvencions, reutilització de llibres de text, gestió de les AMPA, etc.Grup 2: Servei de la FaPaC a les AMPA

 • La FaPaC no és aliena a les AMPA, l'han de sentir seva.
 • Hem de ser conscients de la nostra força i cal utilitzar-la en les nostres reivindicacions.
 • La FaPaC ha de recollir en temps real les problemàtiques de les AMPA.
 • Hem de ser un referent tant en l'aspecte tècnic com en el polític.
 • S'han de buscar noves vies de comunicació entre la FaPaC i les AMPA.


Grup 3: Nous projectes de la FaPaC, noves idees per al treball en xarxa
Quins projectes els agradaria a les AMPA que organitzi la FaPaC?

Un projecte necessari és crear recursos a la web de la FaPaC per donar eines als pares que entren a la junta d'una AMPA.

També és necessari crear mecanismes (consultes email, etc.) perquè les AMPA puguin participar més en l'articulació dels posicionaments polítics que va articulant la FaPaC.

Es demana un programari informàtic per a la gestió de les AMPA. S'hauria de demanar suport a l'administració per a recursos informàtics (ordinadors, formació) de les AMPA.

La FaPaC ha d'incidir més en l'organització de reunions d'AMPA per zones.

Falten eines de col·laboració per crear mailings i grups de treball. Facilitar integració de les AMPA i els pares a Internet. Fa servir googlegroups i li va molt bé. La FapaC podria fer llistats de serveis gratuïts a Internet. Veure quines ajudes poden haver per part de la Generalitat per ajudar als pares per integrar-se a Internet.

Un projecte important és el de dinamitzadors o treballadors de l’entitat que és qui ha de posar l’estructura. Les AMPA ens hem sobrecarregat de labors que correspondrien a l’escola. Hauríem de passar a una labor representativa ferma, quasi sindical diríem.

Un projecte que pot donar molt de sí és el d'administratius finançats amb plans d'ocupació que puguin ajudar a les AMPA a fer les seves tasques administratives, que no són més que tasques semipúbliques indispensables per al sistema educatiu.

El departament d’educació està col·locant a través dels plans educatius d'entorn dinamitzadors socioculturals que treballen directament en les AMPA. Hi hauria d’haver figures professionalitzades que facin suport a les AMPA, per això s’ha de buscar la voluntat política.

Un projecte important és el treball en xarxa d’associacions. Formació per pares i mares sobre que és l’escola, el Consell escolar i l’AMPA. Buscar mitjà intern de la FaPaC. Treball d'acollida dels nous membres.


CONCLUSIONS

 • Nova AMPA paquet informació FaPaC i que es puguin relacionar amb AMPA de la seva zona.
 • Millorar el funcionament de la web de la FaPaC.
 • Programari lliure per a les AMPA.
 • Dinamitzadores per zones.
 • Deslliurar de les càrregues diàries a les AMPA.
 • Estructura FaPaC més comarcal i més popera.
 • Les AMPA han de ser més actives davant els mitjans dels que disposen.

22 de juny del 2009

Futur Fabra i Coats

Les entitats i col·lectius de

Sant Andreu de Palomar


EXPOSEM

L’existència d’un teixit associatiu actiu i divers és una de les característiques de Sant Andreu i una de les bases de la seva cohesió social.

Les associacions i col·lectius treballem diàriament, i de manera desinteressada, per mantenir viva la riquesa social i cultural de Sant Andreu.

Històricament les entitats hem estat les defensores de l’espai públic i les impulsores de les milloresque s’hi han fet.

És per això que les polítiques de ciutat que vulguin fomentar la cohesió, la riquesa social i la qualitat de l’espai públic han de fer-ho, necessàriament, tenint en compte les sensibilitats i les realitats existents als diferents barris de la ciutat.
Concretament, Sant Andreu es caracteritza per una vitalitat participativa de la qual ens en beneficiem el conjunt de veïns i veïnes.

La finalització de l’activitat industrial de la Fabra i Coats és una oportunitat única i llargament esperada de crear un espai que fomenti aquesta diversitat participativa i cultural, tant de Sant Andreu com de la ciutat.

Amb la voluntat de continuar participant de forma positiva i amb propostes concretes en la definició de Sant Andreu i de la ciutat, les entitats vam demanar al Districte la creació d’una Comissió de seguiment del recinte fabril de la Fabra i Coats amb l’objectiu d’obrir un espai de participació i col·laboració amb el Districte per treballar, conjuntament, el pla d’usos d’aquestespai. En les tres convocatòries convocades fins al moment:

Les entitats hem proposat diverses vegades la necessitat de crear taules de treball que permetessin obrir un diàleg estructurat i enriquidor que servís per contrastar les polítiques de ciutat amb les necessitats de Sant Andreu.

El Districte només ha utilitzat aquest espai per comunicar les decisions preses en lloc de ser un espai participatiu de debat i d’intercanvi.

Considerem que la participació va més enllà de la mera informació. Entenem per participació aquell procés:

En el qual el conjunt d’actors consensuen les necessitats/demandes a les quals cal donar resposta.

Que convoca reunions de debat que permetin contrastar totes les propostes presentades pels diferents participants.

En el qual finalment s'aporten solucions que responen a les demandes plantejades inicialment. Ens calia explicitar el malestar que suposa per al conjunt de les entitats participants el fet que en la Comissió del passat dilluns 27 d’abril es comuniqués, sense cap tipus de debat previ, la decisió de cedir gran part dels espais del carrer Sant Adrià, edifici A de la Fabra i Coats, a la Federació Catalana d’Escacs durant els propers 25 anys.

Considerem que en lloc de prendre decisions sense una voluntat de diàleg obert i sincer, cal demanar als representants públics, Regidoria de Sant Andreu, que abans de prendre decisions col·lectives escoltin i tinguin en compte l’opinió i la participació del conjunt de veïns i veïnes.

Defensem que les polítiques de ciutat han de servir per donar servei al conjunt, però que en la seva elaboració no es pot oblidar que cal decidir aquells equipaments que ajudin a mantenir la riquesa ja existent a Sant Andreu.

I PER AQUESTES RAONS SOL·LICITEM

Que el Districte de Sant Andreu, i per extensió, l’Ajuntament de Barcelona, incorporin a partir d’ara les necessitats reals de les entitats del barri en el desenvolupament del projecte i el pla funcional dels equipaments perquè puguin desenvolupar correctament les seves activitats.

Que es creïn les tres taules de treball següents: Patrimoni Històric, Cultura i Educació, en el marc de la Comissió de Seguiment de la Coats, en les quals les entitats i persones a títol individual, puguin aportar les seves propostes amb un doble objectiu: aconseguir una participació més real i que es tinguin en compte totes les sensibilitats existents.

Que es creïn els mecanismes adequats, de manera consensuada amb les entitats, per preservar el patrimoni industrial del recinte fabril.

Les entitats seguirem treballant amb ganes i il·lusió perquè aquest patrimoni industrial quedi per a les properes generacions de veïns i veïnes de Sant Andreu i de la ciutat. Per aquest motiu, creiem que és necessari que la nostra opinió, individual i col·lectiva, sigui escoltada i tinguda en compte.