14 de setembre del 2009

Plans de Millora i Plans de Mesures de Reforç

Article de Enric Llurba Guillemat

Després dels resultats de la prova de 6è de Primària hem de treballar:
Plans de Millora a Primària i Plans de Mesures de Reforç a 1r. d’ESO

PLANS DE MILLORA A PRIMÀRIA

Els resultats de la prova de sisè ens informen que un de cada quatre alumnes de primària passa a l'ESO sense les competències mínimes en català, castellà i matemàtiques.

És evident que aquests resultats han de comportar una important reflexió per part de tots els membres de la Comunitat Educativa. Per un costat, el professorat disposarà d’una major informació i haurà de reflexionar sobre quines coses s’ha de canviar per obtenir uns millors resultats. Per l’altre, les famílies ens hem d’implicar molt més a partir d’una major i millor relació amb els professors-tutors dels nostres fills i al mateix temps, fent durant tot el curs, un seguiment dels deures i del temps d’estudi que han de desenvolupar en l’àmbit directe de la nostra responsabilitat. I les AMPA? Quin paper hem de jugar les AMPA en tot aquest procés?

En l’article “Els drets dels Consells Escolars i les AMPA a conèixer els resultats de la prova de 6è de Primària” recordava que aquest dret està recollit en l’article 127 de la LOE on diu que el Consell Escolar te dret a:

j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

Com que la prova de 6è de primària és una avaluació externa en la que ha participat el centre i el Consell Escolar té competència per analitzar els resultats de la mateixa, és necessari que aquests resultats siguin presentats per part dels equips directius en la reunió del Consell i que es faci per part de tots els estaments i membres, un primer anàlisi de la situació.

L’AMPA hem de tractar la documentació facilitada de la prova amb la confidencialitat habitual de qualsevol avaluació i el paper que hem de jugar en aquest procés s’ha de desenvolupar en tres vessants:

- En primer lloc, en l’anàlisi dels resultats, els quals els hem de comparar amb les mitjanes de Catalunya i si pot ser amb les dades dels centres del nostre zona geogràfica i nivell socioeconòmic.

- En segon lloc, en l’elaboració de propostes per a la confecció del PLA D’UN MILLORA. Ja vam dir des de FaPaC- BCN que durant els mes d’octubre farem uns Tallers de Plans de Millora amb l’objectiu d’ajudar a les AMPA en la seva elaboració.

- En tercer lloc, i dins del primer trimestre del curs, hem de presentar al Consell Escolar les nostres propostes de millora, perquè siguin discutides i aprovades pel consell dins del PLA DE MILLORA.

Hem de recordar que pel curs 2009-2010 està previst tornar a realitzar la prova de 6è de primària, i aleshores serà el moment de començar a recollir els primers fruits del PLA DE MILLORA, els quals haurem d’analitzar i comparar amb els indicadors de tendència de cada matèria de l’any anterior.

PLANS DE MESURES DE REFORÇ A 1r. d’ESO

En relació amb aquest 25% dels alumnes que han presentat mancances en l’assoliment de les competències en la prova de 6è de primària i que passaran al 1r curs de l’ESO, és necessari que dins del marc de Coordinació de primària – secundària, i d’acord amb l’apartat 8 de la resolució de 29 de maig “és faciliti una còpia de l’historial acadèmic de l’alumne o alumna i l’informe individualitzat, amb tota la informació que es consideri convenient per a la millor incorporació de l’alumnat a la nova etapa educativa, especialment dels alumnes que no hagin assolit prou alguns dels objectius propis de l’educació primària”.

Els equips directius de secundària haurien d’elaborar un PLA DE MESURES DE REFORÇ “específic” amb l’objectiu de que aquests alumnes puguin assolir les competències de primària.

Aquesta activitat de recuperació està prevista de manera ordinària en l’apartat 3.2.2.1. Mesures de reforç dels aprenentatges de la resolució de 29 de maig relativa a l’Organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària pel curs 2009-2010:

“També s’han de planificar mesures de reforç dels aprenentatges per a l’alumnat que inicia l’etapa d’educació secundària obligatòria i presenta mancances en l’assoliment de les competències i els objectius de l’etapa d’educació primària.

Les mesures de reforç inclouran els continguts curriculars de les matèries en les quals l’alumne o grup d’alumnes tinguin dificultats, i s’impartiran amb una metodologia que tingui en compte les dificultats dels alumnes i n’estimuli les capacitats, la motivació i, tant com es pugui, l’èxit a l’aula ordinària. De vegades, per a alguns alumnes és adequat que les activitats de reforç es portin a terme prèviament a la realització de les activitats a l’aula ordinària. Amb aquesta anticipació es facilita la seva participació en el grup classe i es millora la seva motivació per assolir els objectius que s’hi proposen.

L’assistència d’un determinat alumne a activitats de reforç pot ser temporal o al llarg de tot el curs.”

En relació a aquestes mesures de reforç “especifiques” o PLA DE MESURES DE REFORÇ seria molt adient que les AMPA de secundària demanéssim als Equips Directius dels centres que fossin presentades i aprovades en el marc del Consell Escolar com a prova directa, de que s’està treballant d’acord amb les instruccions de la Generalitat i en la direcció correcta.

Per altre banda les AMPA dins del marc de treball d’implicació de les famílies, hem de recordar a les famílies -les quals ja van ser informades en el seu moment del grau de competència de seu fill/filla en el resultat de la prova de 6è de primària- del seu dret a demanar una entrevista amb el tutor de 1r. d’ESO en el primer trimestre del curs, amb l’objectiu de garantir que els seu fill/filla està inclòs dins del PLA DE MESURES DE REFORÇ i que la manca d’assoliment de les competències lingüístiques i/o matemàtiques estan ben encarrilades i en vies de solució per part del sistema educatiu.

Hem de recordar que la prova de 6è de primària d’aquest any ha deixat en evidència, els resultats de les proves de “Competències Bàsiques CB10 2006-2007” que es van fer a 4t curs de primària. Si en aquell moment s’haguessin pres les mesures adients potser avui els resultats haurien estat diferents.

Per tot això crec que és necessari que el treball de les AMPA vagi dirigit de manera prioritària a l’aprovació de PLANS DE MILLORA A PRIMÀRIA i PLANS DE MESURES DE REFORÇ A 1r. d’ESO.Enric Llurba Guillemat (IES Dr. Puigvert)
Representant mares/pares de centres públics
en el Consell Escolar del Districte i en la subcomissió de Matriculació