Una mica d'història

La Coordinadora d’AMPA del districte de Sant Andreu és una entitat sense ànim de lucre que fou fundada al 1994, neix amb l’esperit de donar a conèixer el món associatiu de les AMPA. Hi participen representants de totes les associacions de mares i pares de l’escola pública del nostre districte.

Els objectius principals són: defensar una escola pública de qualitat, compartir experiències per millorar el funcionament i la gestió de les AMPA, dinamitzar la participació de les famílies en l'entorn escolar per millorar l’èxit dels nostres fills i filles, i fer xarxa amb les diferents AMPES i comunitat educativa per a difondre les nostres reivindicacions de defensa d’una escola per aprendre a pensar, per a viure i a conviure, una escola catalana de qualitat, compensadora, democràtica i arrelada.

La realitat social ha canviat durant aquests 20 anys de vida de la coordinadora; en els inicis la feina anava encaminada a reivindicar l'equilibri d'escolarització de l'alumnat d'incorporació tardana per facilitar l' acollida de les famílies nouvingudes als centres educatius per tal de garantir la cohesió social, com també defensar el manteniment de les instal·lacions escolars públiques. En aquests últims anys la feina ha estat fer visible la necessitat de més places públiques al districte ja que s'han anat construint grups addicionals, “bolets” o augmentar la ràtio a les escoles en funció de la demanda.

Amb aquesta idea de lluitar per l'educació pública i d'unir esforços comuns es va crear la Comunitat Educativa que reuneix representats dels professors, associacions de veïns i entitats educatives del districte.

Per mostrar i fer públic aquest treball s'han organitzat diferents activitats, accions, xerrades, tancades.... sempre treballant en xarxa. Entre elles un esdeveniment que ha permès visualitzar el potencial i la tasca que realitzen les Ampes, va ser el Passeig per l'Educació Pública, que va rebre el 3r premi de la categoria "Fem Xarxa per l'Èxit Escolar", dels premis FAPAC 2014, com també l’organització amb El Club d'Atletisme Masques Sant Andreu de la Cursa Masca Solidària Per l’'Educació Pública, dins les festes de la primavera, l’objectiu de la cursa és la participació de les famílies en un esdeveniment esportiu popular i no competitiu, per tal de fomentar l’esport i defensar l’escola pública de qualitat.

"L'educació és cosa de tots", que "Els alumnes del present són els professionals i els ciutadans del futur" que "L'educació a l'abast de tothom és l'únic camí per aconseguir una societat justa"....